ธ.ก.ส. ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบแบบครบวงจรช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด19

ธ.ก.ส. เดินหน้ามาตรการ จัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ผ่าน 3 โครงการ

ได้แก่ โครงการสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ และสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน พร้อมสนับสนุน การเรียนรู้คู่เงินทุน โดยให้เกษตรกร

เข้าอบรม พัฒนาทักษะอาชีพ กับศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการประกอบอาชีพ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หรือ(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน

รวมทั้งเกษตรกร ไม่สามารถขายผลผลิต ได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลง

หรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหา การกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้น

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือน ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

ธ.ก.ส.จึงได้ออกมาตรการ จัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

-โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ของเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้นอกระบบ

ที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกร ลูกค้าหรือของคู่สมรส

ซึ่งอยู่ในอุปการะ ของเกษตรกรลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณี

มีวัตถุประสงค์ ในการสงวน ที่ดินทำกิน ที่ลูกหนี้ใช้ที่ดิน ในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา ชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง สินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 30 ของดอกเบี้ย ที่ชำระหนี้
-โครงการสินเชื่อ ชำระดีมีวงเงิน Smart Cash สำหรับลูกค้า ผู้กู้สินเชื่อตามโครงการ แก้ไขหนี้นอกระบบ
ที่ชำระหนี้ ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด และมีเหตุจำเป็น ต้องใช้เงินฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
การก่อหนี้นอกระบบ ของลูกค้า โดยสนับสนุน เงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM
ตามต้นเงินกู้ ที่ได้รับชำระหนี้ ตามโครงการ แก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้
นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อ กรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับเกษตรกรลูกค้า ที่มีความต้องการสินเชื่อ
สามารถแจ้งความประสงค์ ขอสินเชื่อได้ ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family
-โครงการสินเชื่อ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้กับลูกค้า
ผู้กู้สินเชื่อ ตามโครงการ แก้ไขหนี้นอกระบบ ให้สามารถ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
จากการ ประกอบอาชีพเสริม โดยผ่านการฝึกอบรม ความรู้หรือทักษะ จากสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี
(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50) ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566
นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การ แก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักความรู้นำ สินเชื่อตาม ธ.ก.ส. จึงได้สนับสนุน ให้ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการ
ต้องเข้ารับการอบรม เสริมสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพต่าง ๆ กับศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. ศูนย์เรียนรู้ 459 รวมถึง ศูนย์พัฒนาความรู้
พัฒนาอาชีพ ของส่วนงานอื่น ๆ เพื่อเติมเต็ม ศักยภาพของลูกค้า สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ หรือปรับเปลี่ยน การผลิต ทำให้เกษตรกร และบุคคลในครัวเรือน
ก้าวผ่านวิกฤต สามารถสร้างอาชีพ และรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
โดยปัจจุบัน มีลูกค้าเข้าร่วมโครง การแก้ไขหนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. จำนวน 50,634 ราย
เป็นเงิน 5,085 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่
ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555
ขอบคุณข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment