กรมจัดหางาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ได้เงินเดือน 26,400

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับคนที่กำลังหางานทำ โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนงาน เพื่อไปทำงานที่ไต้หวัน กับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP

ซึ่งประกอบกิจการ ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า

-จำนวน 40 อัตรา โดยแบ่งเป็น

-เ พ ศ ชาย 14 อัตรา

-และ เ พ ศ หญิง 26 อัตรา

-เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 26,440 บาท)

-มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี

คุณสมบัติ

-เ พ ศ ชาย อายุ 20 – 40 ปี ส่วนสูง 160 ถึง 175 เซนติเมตร

-เ พ ศ หญิง อายุ 20 – 35 ปี ส่วนสูง 150 ถึง 165 เซนติเมตร

-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

-สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี

-หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 ถึง 25 เดซิเบล

-ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำย าเคมี

-หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่

-ค่ารูปถ่าย

-ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)

-ค่าตรวจสุขภาพ

-ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

-ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

-ค่าวีซ่า

-ค่าตรวจ cv

-ค่าประกันสุขภาพ cv

-ค่าสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางาน ไปทำงานในต่างประเทศ (รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท )

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก และเข้าทำงานในประเทศไต้หวัน ทางบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน

โดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐาน ยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันในไต้หวัน

ค่าบริการดูแลรายเดือน ที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัท จัดหางานไต้หวัน

และค่าโดยสารเครื่องบิน กลับประเทศไทย เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

 

กรณีคนหางาน จะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่

-ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน

-ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกัน ภัย แรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่

1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas

2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด

5.สำเนาหลักฐาน การพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกฉบับ

นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน

 

โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับดังนี้

กองบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน ไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ

ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร02-245-1034

วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD)

Leave a Comment