บัตรคนจนลุ้นเงินเข้า 4,300 บาท

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาแล้วข่าวดี
เตรียมตัวลุ้นบัตรคนจ น รับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 บ าท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่ถือบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐมีเฮแน่นอน เนื่องจาก ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

อาจจะได้ลุ้นรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุดถึง 4,300 บาท ลงมติเห็นชอบ

ที่จะเ ยี ยวย าประชาช นผ่ านมาตรการเราชนะ

 

สำหรับผู้ถือบัตรคนสนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่ถือบัตรคนจ น อาจจะมีคำถามว่า
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมาเยี ยวย า

และช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนบ้ าง และจะได้รับเงิ นเ ยียว ย า และ เงิ นช่วยเหลือทั้งหมดเท่านั้น

เรามาดูว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้าง

มาตรการเพิ่มวงเงิ นเข้าบัตรคนจนจำนวน 500 บ าทเพื่อใช้เป็นค่ าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564
และไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงิ นสดได้
สำหรับผู้ที่มีร ายได้ต่ำ หรือน้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี
จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้อุปโภค-บริโภค 300 บ าท ต่อเดือน

และได้รั บเงิ นช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท ทำให้ยอดรวมเป็น 800 บ าทต่อเดือน

 

ผู้ที่มีร ายได้สูง หรือ มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเงิ น
ช่วยเหลือค่ าสินค้ าอุปโภค-บริโภค

และได้รับเ งินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บ าท ทำให้ยอดรวมเป็น 700 บ าทต่อเดือน

สรุปคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงิ นในส่วนนี้ 700-800 บ า ทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรการบรรเทาความเดื อ นร้อนประชาช น หรือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของCVระลอก 2 ผ่ า นโครงการ เราชนะ

มาตรการเยี ยวย าประชาช น ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการระบ าดของเชื้ อCV ระลอก 2 แ จกเงิ น ให้กับประชาช นที่ได้รับสิทธิ 3,500 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเ งิน 7,000 บ าท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564

โครงการเยี ยวย าเงิ นผ่ าน เราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งมีจำนวนอยู่ราวๆ 14 ล้านคน

โดยคนกลุ่มนี้ ไม่ต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครั ฐมีฐานข้อมูลลงทะเบี ยนครบถ้วนแล้ว

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเ งิน 3,500 บ าท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านการโอนเงิ นเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรคนจ นในเดือนกุมภาพันธ์ มีสิทธิ์ได้รับเ งินเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 ในเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม 2564

 

ขอบคุณข้อมูล : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Leave a Comment