เผย 5 ขั้นตอน ลงทะเบียนสิทธิว่างงาน รับเงินภายใน 5 วัน - TECHMIXIT

เผย 5 ขั้นตอน ลงทะเบียนสิทธิว่างงาน รับเงินภายใน 5 วัน

นายทศพล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เผยว่ามีความพร้อมรองรับ การให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์
กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย แก่ผู้ประกันตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19

ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ

 

1. ลูกจ้าง กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download ได้ที่ www.sso.go.th) แล้วส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

2. นายจ้าง รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้าง

3. นายจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service (www.sso.go.th)

– ข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส.2-01/7
– หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

4. นายจ้าง นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
– ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

5. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ (กรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทร สายด่วน 1506)

ระบบ e-Service เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานโควิด-19

https://www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp

ทางประกันสังคม ไม่อนุญาติให้ ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม

 

ขอบคุณข้อมูล : จากประกันสังคม