ขั้นตอนลงทะเบียน “ว่างงาน-ตกงาน” รับเงินชดเชยสูงสุด 10,500 บาท - TECHMIXIT

ขั้นตอนลงทะเบียน “ว่างงาน-ตกงาน” รับเงินชดเชยสูงสุด 10,500 บาท

สรุปการได้รับเงิน ช่วยเหลือจากประกันสังคม กรณีว่างาน ตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง

ลงทะเบียนว่างงาน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

-กรณีถูกเลิกจ้าง

 • จะได้รับเงินทดแทน ระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน

ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

 • โดยคำนวณ จากฐานเงินสมทบ ขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุด

ไม่เกิน 15,000 บาท  ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

เงื่อนไขการรับเงินชดเชย : ต้องส่งเงินประกันสังคม ครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง

โดยต้องขึ้นทะเบียน เป็นผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

 

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน

-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

-หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09

 • (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

 

-หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร

 • โดยชื่อที่ระบุ ในหน้าสมุดบัญชี ต้องเป็นชื่อ ของผู้ประกันตน ที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

วิธีการลงทะเบียนว่างงาน

1.ผู้ที่ต้องการ ลงทะเบียนว่างงาน ให้ทำการเข้าเว็บไซต์ ของกรมจัดหางาน จากนั้น ทำการลงทะเบียน

ให้เรียบร้อย โดยใช้ข้อมูล จากบัตรประชาชน สามารถ ลงเบียนว่างงาน

ผ่านเว็บไซต์  https://e-service.doe.go.th  ก่อน
แล้วค่อยยื่นเอกสาร การว่างงาน ประกันสังคม อย่าลืมว่าต้องทำภายใน 30 วัน

2.ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคย ขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มี รหัสผ่านเข้าใช้ระบบ

3.ทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน ดังนี้

 • 3.1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป
 • 3.2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3.3 กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • 3.4 บันทึกการลงทะเบียน

4. ผู้ประกันตน จะได้รับหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน และวันที่ นัดรายงานตัว

ของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถ พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

5. พิมพ์เอกสาร ดังนี้

 • ใบนัดรายงานตัว
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

6. ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน  ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน สามารถเดินทาง ไปยังสำนักงานประกันสังคม พร้อมเอกสาร
เพื่อดำเนินการด้วยตัวเอง ได้เช่นกัน หรือทำการติดต่อ สอบถามไปยัง สำนักงานประกันสังคม โทร: 1506