เปิด 4 โครงการเยียวยา รอบใหม่

สำหรับวันนี้แอดมินเรื่องราวดีๆมานำเสนอ สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจเรื่องนี้
ในจำนวนมาก และเป็นเรื่องที่สำคัญของประชาชน

กรณี นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ให้หน่วยงานเศรษฐกิจ และกระทรวง
การคลัง (สศช.) สำนักงบประมาณ หามาตรการเยี่ยวผู้ได้รับผลก
ระทบเพิ่มเติม หรือ
“เยียวยาโควิด”รอบใหม่
และมีรายงานข่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร สั่งการให้ นายทองเปลว กอง
จันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้พร้อมในการ
“เยียวยาเกษตรกร” รอบใหม่

การคลังยืนยันว่า กระทรวงการคลัง สำนักงบ
ประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำ
มาตรการเยี่ยวยาโควิดรอบใหม่ หนึ่งในนั้นอาจมีโครงการ
“เราไม่ทิ้งกัน” รอบ 2

การคลังยืนยันว่ามีเงินพอที่จะนำมาใช้เยี่ยวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดรอบใหม่ จาก 3
แหล่ง ดังนี้

1. งบประมาณประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาด ของโควิด จำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบาท

2. เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินฯ ที่เหลืออยู่ จำนวน 4.7 แสนล้าน
บาท

3. งบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำงบประมาณ 2564 จำนวน 2.9
แสนล้านบาท
อย่างไรก็ตามในพ.ร.ก.กู้เงินๆ 1 ล้านล้านบาท กำหนดกรอบ
วงเงินที่จะนำมาใช้ในการเยียวยผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโควิดไว้อย่างชัดเจนว่า จะนำใช้เยี่ยวยาได้ใน

4 แผนงาน คือ

1. แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชุดเชยให้
แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
2. แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้
แก่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
3. แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชย ผู
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
4. แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และชดเชย
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉินอัน เนื่องมาจากการระบาดของโควิด
หมายความว่ากลุ่มที่จะได้รับการเยี่ยวยารอบใหม่จาก
พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท จะครอบคลุม ประชาชา
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ

 

 

Leave a Comment