แจ้งเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน สูงสุด 9,100 บาท

ข่าวดีสำหรับน้องๆตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม วันนี้ ที่ประชุม ครม.อนุมัติเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษ ระดับประถมศึกษา 5,100 บาท ระดับ ม.ต้น 4,500 บาทต่อปี และระดับ ม.ปลาย-อาชีวะ รับเงิน 9,100 บาท

ดังนี้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล กล่าวว่าปอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค

กสศ.ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ ได้ส่งผลให้กับครอบครัวของนักเรียน

ได้ลดลงและเกิดการว่างงานและอัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบัน
โดยอัตราเงินอุดหนุนใหม่นั้น ระดับอนุบาล อัตราเดิม 4,000 บาทต่อปียังคงจ่ายเท่าเดิม
ระดับประถมศึกษาอัตราใหม่ 5,100 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 2,100 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัตราใหม่ 4,500 บาทต่อปี
เพิ่มขึ้น 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวะศึกษา อัตราใหม่ 9,100 บาท เพิ่มขึ้น 6,100 บาท

ขอบคุณที่มา : ข่าว AmarinTv

 

 

Leave a Comment