ด่วน!! ครม. ไฟเขียว บรรเทาภาระ ค่าใช้จ่าย นักเรียน/นักศึกษา 2000-5000 ใครได้บ้างเช็กเลย

ครม.เห็นชอบ ในหลักการ มาตรการ  การช่วยเหลือ บรรเทาภาระ ค่าใช้จ่าย

ด้านการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของมาตรการ ในการ

ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 2564 สำหรับ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักเรียนในระบบการศึกษาไทย

-สนับสนุน ค่าใชจ่าย ให้ผูปกครอง 2,000 บาท/นร. 1 คน

-จัดสรร ค่าใชจ่าย ในสถานศึกษา เพื่อช่วยจัดการเรียนรู้

-ลด หรือ ตรึง ค่าใชจ่าย โรรเรียนเอกชน ให้เท่ากับปี 2563

นิสิตนักศึกษาไทย ระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา

-สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ

  • รัฐ และ สถาบันอุดมศึกษา รวมจ่ายค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50 %
  • ส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30 %
  • ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10 % (ส่วนลดสูงสุด รวมกันไม่เกิน 50 % )

 

สถาบัน อุดมศึกษา เอกชน

-รัฐสนับสนุน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/คน

-สถาบัน ช่วยเหลือเรื่องอื่น เช่น ขยายเวลา การผ่อนชำระ  จัดหาอุปกรณ์

โปรแกรมยืมเรียน ออนไลน์  ลดค่าหอพัก