เราชนะ ลงทะเบียนแค่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

ข่าวดีสำหรับสถานการณ์ตอนนี้สำหรับประชนที่กำลังรอเงินเยียวยาจากภาครัฐว่าจะมีอะไรให้ไหม ล่าสุดเมื่อวานนี้
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สั มภาษณ์และได้ออกมาเปิดเผยความคื บหน้า

 

ถึงโครงการ เราชนะ เพิ่มเติมและแจ้งว่า ลงทะเบียนเราชนะ รอบนี้ไม่ยุ่งยาก

และกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ เราชนะ ในรอบนี้นั้น มีมากถึง 30-35 ล้า นคน

ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลืออย่างตรงจุดให้กับแรงงานนอกระบบ

ไม่ใช่แรงงานในร ะบบ จึงออกมาเป็นโค รงการเราชนะ ที่ช่วยจ่ายเงิน 3,500 บาท ต่อคน

สำหรับคนที่มีสิทธิได้ ดังต่อไปนี้
อาชี พอิสระ พ่อค้ าแม่ขาย แรงงานนอกระบบ วิน มอเตอร์ไซค์ คนส่งอาหารเดลิเวอ รี่ แท็กซี่ เป็นต้น
ส่วนคนที่ไม่ได้คือ
คนที่อ ยู่ในระบบประกั นสังคม หรือข้ าราชการ พนักง านรั ฐวิสาหกิจ

โครงการเราชนะนี้ เผยมีการลงทะเบียน วิธีการลงทะเบียนไม่ยาก แค่ต้ องการข้อมูลและเล ขบัตรประชาชน

 

ด้วยการใช้ข้ อมูลและแพ ลตฟอร์มที่มี อยู่แล้ว แ ละใช้การจ่ายเงิน อ าจจะเป็นการจ่ายผ่านพร้อมเ พย์ และคนที่มีรา ยได้น้อย ก็จะจ่ายเงินป่าแอปฯ เป๋าตัง
ส่วนเงินจากเราช นะที่ให้ 3,500 บาท 2 เดือน เป็นการช่วยเหลื อเยียวย า และถ้าไปบวกเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยเหลื ออีก ก็จะคร อบคลุมทั้ งหมดครับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง

Leave a Comment