อนุมัติแล้ว ให้เงิน 9,100 อนุบาล-ม.6หรือปวช.

ผลการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เห็นชอบให้เพิ่ม อัตราเงินอุดหนุน

นักเรียนที่ยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

หรือ(กสศ.) ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ของโควิด19 ได้ส่งผลให้

ครัวเรือนของนักเรียน ที่ยากจนพิเศษ มีรายได้ลดลง และเกิดการว่างงาน

ประกอบกับ ผลวิเคราะห์ จากโครงการวิจัย พัฒนาระบบ บัญชีรายจ่าย ทางด้าน

การศึกษาแห่งชาติ จากสถานการณ์ข้างต้น กสศ. จึงมีข้อเสนอว่า อัตราเงินทุนเสมอภาค

ในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุม และเพียงพอ ต่อค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา สำหรับครัวเรือน

ของนักเรียน ยากจนพิเศษ

ดังนั้น จึงเห็นควร ให้เพิ่มอัตรา เงินอุดหนุนนักเรียน ยากจนพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา

2565 เป็นต้นไป  เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ และสังคม

ช่วยลดช่องว่าง ความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา ระหว่างนักเรียน

 

อัตราเงินอุดหนุนใหม่

-ระดับอนุบาล

  • อัตราเดิม 4,000 บ าท
  • อัตราใ หม่ (ยังคงจ่ ายเท่าเดิม)

 

-ระดับประถมศึกษา

  • อัตราเดิม 3,000 บ าท
  • อัตราใ หม่ 5,100 บ าท

 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • อัตราเดิม 3,000 บ าท
  • อัตราใ หม่ 4,500 บ าท

 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • อัตราเดิม 3,000 บ าท
  • อัตราใ หม่ 9,100 บ าท

 

-อาชีวศึกษา

  • อัตราเดิม 3,000 บ าท
  • อัตราใ หม่ 9,100 บ าท