7 พฤษภาคม 2564 เงินเข้า3กลุ่ม กดเป็นเงินสดได้เลย

มีรายงานด่วนล่าสุด ในวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นี้

จะมีการเงินโอนให้กับ พี่น้องประชาชน3กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

-เบี้ยผู้สูงอายุ  จำนวนเงิน 600-1000 บาท (ตามเกณฑ์อายุ)

 

-เบี้ยผู่พิการ  จำนวนเงิน 800-1000 บาท (ตามเกณฑ์อายุ)

 

-เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จำนวนเงิน 600/คน

 

ซึ่งกำหนดการโอนเงินตามเดิม จะมีการโอนเงินเข้าในวันที่

10 พ.ค. 64 แต่เนื่องด้วย เป็นวันหยุดราช ของบางภูมิภาค

จึงได้ทำการ ปรับเปลี่ยนวัน ในการโอนเงิน