ครม. เห็นชอบ ให้ลดค่าน้ำค่าไฟ2เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) 5 พ.ค.64 ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่าย

ในด้านสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ในช่วงเดือน พ.ค.ถึง มิ.ย.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ค่าไฟฟ้า

1.บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

 

2.บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย หากน้อยกว่า หรือเท่ากับเดือน เม.ย.64

โดยให้คิดค่าไฟฟ้า ตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง  หากมากกว่า ให้คิดค่าไฟฟ้า

ตามหน่วยการใช้ ดังนี้

-สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย คิดค่าไฟฟ้า เท่ากับหน่วย การใช้ไฟฟ้า

ของใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย.64 เมษายน

 

-สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้า

เท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย. บวกด้วย 50%

ของหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่มากกว่าเดือนเม.ย.64

 

-สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้า เท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้า

ของใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย.64 บวกด้วย 70% ของหน่วยไฟฟ้า ที่มากกว่าเดือน เม.ย.64

โดยให้เป็นส่วนลด ค่าไฟฟ้า ก่อนการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย

ค่าน้ำ

-ลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์