ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 2 เด้ง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตามมติในที่ประชุม ครม

ได้มีมติ เห็นชอบ มาตรการเยียวยา ช่วยเหลือประชนชน

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชน โดย ครม.

มีมติเห็นชอบดังนี้

 

-โครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน เพิ่มวงเงิน 2,000 บาท

(2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท) ใช้จ่ายถึง 30 มิ.ย.2564

 

-โครงการ ม.33 เรารักกัน 9.29 ล้านคน เพิ่งวงเงิน 2,000 บาท

(2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท) ใช้จ่ายถึง 30 มิ.ย.64

 

 

-โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านคน รัฐสมทบวงเงินให้

คนละ 3,000 บาท รอกำหนดช่วงเวลาใช้จ่าย

 

-โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ คาดเข้าร่วม 31 ล้านคน สนับสนุน E-Voucher

สูงสุด 7,000 บาท รับ E-Voucher ช่วง ก.ค.- ก.ย.2564 ใช้จ่ายช่วง ส.ค.-ธ.ค. 2564

 

-เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน คนละ 200 บาท 6 เดือน

เริ่มตั้งแต่ ก.ค.- ธ.ค.64

-เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงิน 200 บาท 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ ก.ค.- ธ.ค.64

 

ในมาตรการ การเยียวยาดังกล่าว เท่ากับว่า ผู้ที่ถือบัตรคนจน

หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะได้รับมาตรการเยียวยา2เด้ง

คือ โคงการเราชนะ และ และเพิ่มเงินในบัตรคนจนอีก6เดือน

เดือนละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 3200 บาท