อนุมัติแล้ว! เราชนะ ม33 เรารักกัน เพิ่มให้อีก 2000 บาท ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.64

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ

อนุมัติมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วน

โดยมีกรอบวงเงินอยู่ที่ 85,500 ล้านบาท

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

-โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาท

เพิ่มวงเงิน ให้ในแอปเป๋าตัง  รวม 2,000 บาท

จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โครงการ ม.33 เรารักกัน  กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท

เพิ่มวงเงินให้ ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท

จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564