วิธีสมัครสินเชื่อเอนกประสงค์กรุงไทย ให้กู้ 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,324 บาท ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

เป็นอีกหนึ่ง ข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ หาเงินด่วน

หรือใช้สำหรับหมุนเวียน ในกิจการ วันนี้ธนาคารกรุงไทย

ได้เปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ

ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร ของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้

จุดที่น่าสนใจของสินเชื่อ Smart Money

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีเงินเดือน กับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้

30,000 บาทขึ้นไป

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

 

วงเงินที่กู้

-เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน

ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น

-เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน

ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น


คุณสมบัติผู้กู้

-จะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท

ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยก ว่า 1 ปี

-กรณีเจ้าของร้านค้า รายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นอยู่ที่ขั้นต่ำ

เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

-กรณีบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ ย 20% ต่อปี

-กรณีผู้ประกอบการ ร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด

หรือต้นฉบับหลักฐานอื่น ที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

 

-บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน

-เจ้าของร้านค้า รายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี

สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

ท่านผู้กู้ที่สนใจ สามารถเดินทาง ไปติดต่อ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ใกล้บ้านท่าน เพื่อหาสาขา ที่ใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

 

Leave a Comment