เช็กเลย ประกันสังคม ผุดมาตรการ จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง กระทบโควิด

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิประโยชน์

ในฐานะ รองโฆษก สำนักงาน ประกันสังคม

กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีความพร้อม

ในการจ่าย ในการจ่าย สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน

เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

คุณสมบัติ

-ผู้ประกันตน มาตรา 33 ส่งเงินสมทบ ครบ 6 เดือน ใน 15 เดือน

-ผู้ประกันตน ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้าง ให้หยุดงาน

เนื่องจาก ต้องกักตัว หรือหน่วยงานรัฐ มีคำสั่ง ให้นายจ้าง

หยุดประกอบกิจการ เป็นการชั่วคราว และลูกจ้าง ไม่ได้รับค่าจ้าง

สิทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติ
-รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
-ลูกจ้างผู้ประกันตน ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน กับสำนักงาน
จัดหางาน ให้ยื่นเฉพาะ คำร้องขอ รับประโยชน์ทดแทน
-ลูกจ้างดาวน์โหลด และกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์ม
ม สปส.2-01/7 บน www.sso.go.th
– นายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออก หรือเลิกจ้างแต่ให้ส่งหนังสือ
รับรองว่าลูกจ้าง ไม่ได้ทำงานกี่วัน
-นายจ้าง บันทึกข้อมูลลูกจ้าง ส่งแบบฯ และหนังสือรับรอง
ไปยังสำนักงาน ประกันสังคม เขตพื้นที่ ในที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ
-แนบสำเนา สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ของลูกจ้าง
และหนังสือรับรอง การหยุดงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ย้ำ!! ไม่ต้องเดินทาง มาที่สำนักงาน ประกันสังคม
ให้ดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
สอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขต7 กรมประชาสัมพันธ์

 

Leave a Comment