ธ.ก.ส. ปล่อยกู้เกษตรกร100,000บาท ใช้แก้หนี้นอกระบบ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หรือ(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเนื่องจาก สถานการณ์

การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชน บางส่วนว่างงาน รวมทั้ง

เกษตรกร ทีไม่สามารถ ขายผลผลิตได้ ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้

จนนำไปสู่ปัญหา การกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้น

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และบุคคล ในครัวเรือน ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการ จัดการหนี้นอกระบบ ดังนี้

โครงการ แก้ไขหนี้นอกระบบ ของเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้ นอกระบบ

ที่เกิดจาก เกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรส

ซึ่งอยู่ในอุปการะ ของเกษตรกรลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีที่

มีวัตถุประสงค์ ในการสงวน ที่ดินทำกิน ที่ลูกหนี้ใช้ที่ดิน ในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครองสินเชื่อ กรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้
โดยปัจจุบัน มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ แก้ไขหนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. จำนวน 50,634 ราย
เป็นเงิน 5,085 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ
ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555
ขอบคุณข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment