แรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 2 แสนอัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

รู้สึกห่วงใย ผู้ได้รับผลกระทบ จากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน

ตลอดจน มาตรการลาพัก โดยไม่จ่ายเงินเดือน จึงสั่งการกรมการจัดหางาน

ลงพื้นที่พบปะนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ยังมีกำลังการจ้างงาน

เพื่อรวบรวม ตำแหน่งงานว่าง เตรียมพร้อมช่วยเหลือ ผู้ที่ว่างงาน

และประสงค์หางานทำ จากทั่วประเทศ พร้อมการแนะแนวอาชีพ

แนวทาง การประกอบอาชีพอิสระ และการฝึกอาชีพอิสระ

ที่เน้นการเพิ่มทักษะ ที่หลากหลาย ให้สามารถปรับตัว เพื่อให้ผู้ว่างาน

สามารถประกอบอาชีพอื่นๆได้

 

 

ขณะนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความต้องการจ้างงาน

เป็นจำนวนมาก มีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น จำนวน 225,207 อัตรา

โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการ

ต้องการมากที่สุด ได้แก่

 

-แรงงานด้านการผลิต

-แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ, แรงงานทั่วไป

-แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ

-ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

-พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ

-พนักงานบริการลูกค้า

-พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ

-ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)

-ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

-เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ

 

ผู้ว่างงาน ที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงาน ผ่านช่องทาง

การให้บริการจัดหางาน รูปแบบออนไลน์ ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์

smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/

เพื่อหลีกเลี่ยง การเดินทางไปติดต่อ ที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกัน

ของคนจำนวนมาก และป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรค COVID-19

แต่ในกรณีที่ ไม่สามารถใช้บริการ แบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อ

ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย (Smart Job Center)

สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

ขอบคุณข้อมูล  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment