ข่าวดี คนอยากมีบ้าน เริ่มต้น999 ต่อเดือน

ข่าวสำหรับคนที่มีรายได้น้อย แต่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่อยากเช่าบ้านอีกต่อไป วันนี้
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งช าติ
เปิ ดเผยว่า กระทร วงการพัฒนาสังค มและความมั่นคงของมนุ ษย์

โดยการเคหะแห่งช าติ ถึงผลกระทบจากการแ พร่ของ CV ระล อกใ หม่ในประเท ศไทย

ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศร ษฐกิจของประเ ทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งช าติมีกำลังซื้อลดลง

 

จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่

โดยออกมา 3 รูปแบบ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราค ม – 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่

1.โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีที่ 1 สําหรับลู กค้ าที่สถาบันการเงิ นปฏิเส ธสินเ ชื่อ

2.โปรโมชั่นลดราคา 56 โครงการ (Shock price) โดยเป็นการให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5 – 20% ของร าคาขายเงิ นสดเดิม ในโครงการบ้ านเอื้ ออาทร

3.โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999 – 1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่ กคช. กําหนด

สอบถามได้ที่ การเคหะแห่งช าติทุกแห่ง หรือ Call Center 1615 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบคุณที่มา : การเคหะแห่งชาติ

Leave a Comment