ชาวนาเฮ ธ.ก.ส. ให้กู้ไม่เกิน 3 แสน ฟรีดอกเบี้ย 5 เดือน

ข่าวดีมาถึงชาวนาแล้วสำหรับ ผู้ที่สนใจ กู้เงินแบบไร้ดอกเบี้ย วันนี้
ธ.ก.ส. เปิดโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก
ฟรีดอกเบี้ย 5 เดือน และสินเชื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเก็บรักษาข้าวเปลือก
และรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธ (ธ.ก.ส.) เผยว่า ครม.เห็นชอบให้มี ธ.ก.ส.สนับสนุนการจ่ายเงิน
ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วนั้น
ข่าวแนะนำ

ล่าสุด รัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.สให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64
เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ

โดยมีเป้าหมายการจ่ายสินเชื่อจำนวน 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก
ณ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ซึ่งข้าวเปลือกชนิดสีได้ต้นข้าวต่ำกว่า 20 กรัม
ไม่รับเข้าร่วมโครงการ และข้าวหอมมะลิจะมีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ไม่เกิน 22 เมล็ดใน 100 กรัม) กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันรวมเป็นเงิน 15,284 ล้านบาท ดังนี้

– ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด ตั้งแต่ 10,400-11,000 บาทต่อตัน
– ข้าวหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด ตั้งแต่ 8,900-9,500 บาทต่อตัน
– ข้าวเจ้า 5,400 บาทต่อตัน
– ข้าวหอมปทุม 7,300 บาทต่อตัน
– ข้าวเหนียว 8,600 บาทต่อตัน

โดยเกษตรกรกู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท
กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท เ
ริ่มตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ.64 และภาคใต้ตั้งแต่เดือนมี.ค.- 31 ต.ค. 64
กำหนดชำระคืนเงินกู้ภายใน 5 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64
เพื่อช่วยให้สถาบันเกษตรกรเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกในตลาด
โดยรวบรวมและรับซื้อข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปนำมาเก็บรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ขอบคุณ : ธนาคาร ธกส

Leave a Comment