เตรียมใช้บัตรคนจน เพิ่มเงิน เริ่มเดือนนี้อย่าลืมไปเช็ก

ข่าวดีมาแล้ว สำหรับประชาชนที่รอการอัพเดทของภาครัฐในการช่วยเหลือ ซึ่งวันนี้
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยว่า

ตามที่มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลัง

ซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน
ให้เป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3เดือน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก

โครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 63

โดยกรมบัญชีจะโอนเงิน 500 บาท บัตรคนจน ทุกวันที่ 1
ของเดือน ม.ค.- มี.ค. 64 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ได้แก่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีรวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ

(200+500) รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

 

ขอบคุณที่มา : นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

 

Leave a Comment