ปล่อยเงินกู้ผู้พิการ ไม่มีดอก ไม่มีคนค้ำ

ข่าวดีสำหรับการเยียวยาจากภาครัฐ ที่รอกันทุกภาคทุกส่วนว่ารัฐจะเยียวยาอะไรบ้าง และมีข่าวดีในที่สุดสำหรับผู้พิการ ที่รัฐช่วยเหลือ
โดยการ ปล่อยเงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอก ไม่มีคนค้ำ

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 แล้ว โดยเป็นข้อเสนอจาก กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการตามมติ ครม.
วงเงินกู้ 10,000 บาท
ไม่มีดอกเบี้ย
ไม่มีคนค้ำ
ผ่อนนาน 2 ปี

ผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้เพื่อนำเงินนี้ไปประกอบอาชีพ
เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท
วิธีเขียนใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
วิธีลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 1 หมื่นบาท
พม พร้อมแล้ว ปล่อยเงินกู้ผู้พิการ ไม่มีคนค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย
รายละเอียดโครงการเงินกู้ให้ผู้พิการ 1 หมื่นบาท
รายละเอียดวงเงินให้กู้
วงเงิน 10,000 บาท
ไม่มีคนค้ำประกัน
ไม่มีดอกเบี้ย
วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

เปิดคุณสมบัตรผู้กู้
1. ต้องมีบัตรคนพิการ
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
4. มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
5. ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือส่งมาแล้วกว่า 60%

6. ได้รับผลกระทบจากcv-19

ส่วนเอกสารที่ใช้ในการกู้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. วัตถุประสงค์ในการขอกู้
4. แผนที่บ้าน หรือสถานประกอบการ
5. สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย (ในกรณีที่ไม่มีชื่อตรงตามทะเบียนบ้าน เช่น กู้นอกพื้นที่ เป็นต้น)
6. หน้าแรกบัญชีธนาคาร

ส่วนในกรณีกู้แทน / ผู้ดูแล
1. ชื่อผู้ดูแลต้องตรงกับบัตรประจำตัวผู้พิการ
2. หรือ หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
3. เอกสารรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า “ผ่านการพิจารณา” โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ
สถานะผ่านการพิจารณา รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ส่วนการพิจารณา
พิจารณาตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่นไข ที่กรมกำหนด
หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน / จะไม่ได้รับการพิจารณา

ช่องทางการกู้เงิน
1. ผ่านเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/
2. ผ่านศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ปล่อยเงินกู้ให้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีคนค้ำประกัน

ขอบคุณที่มา : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

Leave a Comment